Forretningsbetingelser

1. Arbejdstid
For alle andre typer konferencetolkning, herunder simultan tolkning, aftales der særskilt honorering for hver opgave og overarbejde udover den aftale tid faktureres særskilt.

2. Aflysningsfrister
Såfremt en bestilt opgave bliver aflyst med mindre end 1 uges varsel faktureres halvdelen af den aftalte beløb og såfremt en bestilt opgave bliver aflyst med mindre end 24 timers varsel, faktureres det fulde beløb til kunden, med mindre andet er aftalt i en kontrakt.

3. Fakturering
Selskabet fremsender faktura på baggrund af den indgåede kontrakt samt de ekstra udgifter der måtte komme ifm arrangementets gennemførelse.

4. Transport
Transportomkostninger beregnes altid ved kontraktens indgåelse med mindre særlige forhold gør at fakturering af transportudgifterne beregnes efter end arrangement. Ved rejse imellem landsdelene, tillægges der derudover de omkostninger det koster at krydse landets broer.

Såfremt der tilkommer andre transportudgifter udover ovenstående, aftales det særskilt med rekvirenten på opgaven. Hvis der ved kontraktindgåelse aftales at en konferencetolk hentes fra udlandet faktureres kunden for udgifterne herfor.

6. Ansvar
Selskabet er hverken direkte eller indirekte erstatningsansvarlig for skader eller omkostninger som følge af fejl, herunder opgaver ved personligt fremmøde, telefonisk assistance eller ved skriftlige oversættelser. Dette uanset om ydelsen er leveret direkte eller indirekte af selskabet. 
Selskabet er således ikke ansvarlig for skader eller tab som kunden måtte lide, medmindre fejlen er fremkommet med fortsæt. Her kan selskabet maksimalt gøres erstatningsansvarlig for det fakturerede beløb.

7. Andet
Eventuelle tvister kan indbringes for de almindelige domstole.

Selskabet og dets medarbejdere og freelancere har tavshedspligt om ethvert kundeforhold og underlagt straffelovens §152 omhandlende tavshedspligt.
Selskabet tager forbehold for force majeure forhold.